Betöltés...

Játékszabályzat

 Jelen dokumentum általános játékszabályzatként funkcionál a Wannabee Facebook oldalán
közzétett játékokhoz kiegészítőjeként. A játék részleteiért keresd a
posztot!
 

A Játék szervezője: Száz divat Kft. (2117 Isaszeg, Csengeri u. 2/b) (Továbbiakban:
„Szervező”)
 

1. A játékban résztvevők köre

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag
devizabelföldi, cselekvőképes, 16. életévét betöltött, a 14. pontban
meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt.
 

2. A játék időtartama

A játékok időtartalma mindig az adott posztban kerül feltűntetésre.
 

3. A promóció mechanizmusa és a nyerés feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék
időtartama alatt ellátogat a Wannabee kollekció Facebook oldalára
(https://www.facebook.com/wannabee.molett.divat/), részt vehet a Játékban. A
Játékos feladata, a nyereményjátékra felhívó posztban meghatározott feladatot
pontosan teljesítse, például a játékra felhívó poszt alá kommentben válaszoljon
a poszt szövegében feltett kérdésre. Egy Játékos a Játék teljes időtartama
alatt egy alkalommal nyerhet.
 

4. A nyeremény, sorsolás

A Játék lezárását követően 3 napon belül a Szervező elektronikus sorsolást
tart


A sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a játék ideje alatta a 3.
pontban leírtaknak megfelelően jártak el. A nyeremények sorsolása egy, a
véletlenszerűség elvének megfelelő, sorsoló program által történik.


A sorsolás időpontját a posztban a Szervező meghatározza.
 

5. A résztvevők

A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden
szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező Játékszabályzat
feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket, és amennyiben a Játékos nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból
kizárható.
 

6. Nyereményre való jogosultság

A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely
vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
 

7. Elérhetőségek

A nyereménytermékekkel kapcsolatos bármely panasz, észrevétel esetén a Nyertes
a a Wannabee kollekció Facebook oldalán, privát üzenetben tehet észrevételt.
 

8. Visszaélések

Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék
gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja
a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost
szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.
 

9. A nyertesek értesítése

A Szervező a nyereménysorsolást követő 48 órán belül a Facebook játékra
jelentkezők közül kisorsolt nyerteseket a konkrét nyereményjáték szövegében
megadott módon értesíti, és tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről.
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen
szabályzatot.
 

10. A nyeremények átvétele

A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését
követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint.
A nyereményt személyesen lehet beváltani, átvenni, vagy futárszolgálat
segítségével jutnak el a kisorsolt nyertesekhez. A Játékban résztvevők
vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal
igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük
átadása megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a
nyereményéért 3 napon beül nem jelentkezik, úgy a szervező pótnyertest választ.
Amennyiben a nyeremény Wannabee vásárlási utalvány, ennek felhasználására 30
nap áll rendelkezésére.
 

11. Téves adatok miatti kizárás

Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt
azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem
valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
felelősség nem terheli.
 

12. Cselekvőképesség

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével
együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag
törvényes képviselője járhat el.
 

13. A nyeremények kezelése

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók, valamint a
készlet erejéig érvényesek. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli
személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező
SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján
megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény
átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások a nyertest terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére
történő utazás költsége).
 

14. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

· - a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok
közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);


· - a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve
a magyarországi üzleteket, akik szerződéses viszonyban állnak a Szervezővel) és
azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b).
 

15. Adatszolgáltatás

A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves
adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt
vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem
folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.
 

16. A nyereményjáték közzé tétele

A nyereményjáték a Wannabee kollekció Facebook oldalán kerül népszerűsítésre.
 

17. A játékos adatszolgáltatása, hozzájárulása

A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják
ahhoz, hogy a Játék nyerteseként


· személyes adataikat (név) megadják;


· személyes adataikat (név, telefonszám, e-mailcím) a Szervező a későbbiekben
kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél
tájékoztatása céljára felhasználja;


· róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön,
melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra
időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen
felhasználhat;


· részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat
minden rendelkezését.
 

18. Adatkezelés

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló
név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a
promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a
Szervező adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Száz divat
Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes. A Száz divat Kft. ezeket az adatokat
kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása
céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és
engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
 

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon
és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (Száz divat
Kft. 2117 Isaszeg, Csengeri u. 2/b), illetve e-mailben az info@wannabee.hu
címen.
 

  

19. Szabályzat elfogadása

A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt
valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal kapcsolatban a
jogi út kizárva.
 

  

20. Promóció támogatói

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or
associated with, Facebook. You are providing information to Száz divat Kft. and
not to Facebook.


“Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Száz divat Kft.
kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.”
 

  

21.Változtatás joga 

A szervező a
meghirdetett játékok esetében a változtatás jogát fenntartja.