Betöltés...

Adatkezelési Tájékoztató Wannabee Klubtagok részére

 

Az adatkezelő neve és elérhetőségei: 

SZÁZDIVAT Kft., 2117 Isaszeg, Csengeri utca 2/B.
Képviseli: Száz-Barabás Márta Ügyvezető Igazgató E-mail: info@wannabee.hu Telefonszám:+36 28 780 000  

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: 

Az adatkezelés célja általános marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok, valamint piackutatásban, elégedettségmérésben történő részvételre való felhívás küldése. 

Az adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az adatkezelők
gazdasági érdeke fűződik a termékeinek és szolgáltatásainak megismertetéséhez, továbbá tevékenységének népszerűsítéséhez, a vevők véleményének és elvárásainak megismeréséhez. Az érdekmérlegelési tesztet kérésre elküldjük e-mailben. 

Érintettek köre:  

A Klubtagságot választó, abban résztvevő természetes személy ügyfelek. 

 A személyes adatok címzettjei: 

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók) 

Adatfeldolgozó 

E-com Informatikai Zrt.(1141 Budapest, Vízakna utca 4.) – Szerver Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője 

The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – MailChimp Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője 

 Harmadik országba történik adattovábbítás:
 

A levelek a MailChimp Tárhely és hírlevélkiküldő szerverein keresztül
kerülnek továbbításra, mely harmadik országban helyezkedik el. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az EUB a Schrems II ítéletben azonnali hatállyal érvénytelenítette a személyes adatok továbbításáról szóló 2016/1250 EU Bizottsági határozatot az Egyesült Államokba történő adattovábbításról (Privacy Shield). A döntés alapja lényegében az
Egyesült Államok titkosszolgálatokra vonatkozó jogi előírásai, amely nem
biztosít olyan védelmet a személyes adatok tekintetében, amely egyenértékű az EU-ban érvényes előírásokkal (hiányoznak a GDPR szerinti megfelelő biztosítékok, a jogok végrehajthatósága és a hatékony jogorvoslatok).

Mindez azt jelenti, hogy azon európai adatkezelők/adatexportőrök, akik eddig olyan USA-beli szolgáltatókkal dolgoztak együtt, amelyeknél a Privacy Shield biztosította a megfelelő szintű védelmet, elvesztették ezt a
jogi eszközt. A Privacy Shield nélkül az egyetlen alternatív jogi
eszköz, amelyre át lehet térni annak érdekében, hogy ne kelljen az USA-ban lévő szolgáltatók igénybevételét nélkülözni/megszüntetni, az SCC-k
alkalmazása. 

A hírlevélszolgáltató áttért az SCC-k alkalmazására: Ezek
tulajdonképpen EU Bizottsági határozat formájában megjelenő modellszerződések, amelyek úgy biztosítják az érintettek számára a fent említett jogokat, hogy az adatimportőr szerződéses úton vállal kötelezettségeket, amelyek egyébként a saját nemzeti jogán túlmutatnak, és többek között az érintettek számára biztosítják azon jogokat, amelyek egyébként az EU-ban őket a GDPR alapján megilletik.  

A hírlevélszolgáltató dokumentumairól itt tájékozódhat: 

https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) és az európai adatvédelmi biztos („európai adatvédelmi biztos”) 2021. január 15-én nyilatkozatot tettek közzé, hogy közös véleményt fogadtak el az Európai
Bizottság két általános szerződési záradék-tervezetéről ( SCC-k), az
adatkezelők és a feldolgozók közötti szerződésekre vonatkozó SCC-tervezetekről, (a továbbiakban: az adatkezelő-feldolgozó SCC-k), a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó SCC-tervezetekről (a továbbiakban: harmadik országbeli átadási SCC-k). Ezenkívül az EDPB és az európai adatvédelmi biztos kijelentette, hogy az adatkezelő-feldolgozó SCC-k egész EU-ra kiterjedő hatással bírnak, és célja a teljes harmonizáció és a jogbiztonság biztosítása az EU-ban az adatkezelők és feldolgozóik közötti szerződésekről.  

Általánosságban az EDPB és az európai adatvédelmi biztos megjegyezte, hogy azon a véleményen vannak, hogy az SCC-tervezetek megerősített védelmi szintet nyújtanak az érintettek számára. 

A nyilatkozat itt érhető el:

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edpb-edps_pressrelease_onsccs_en.pdf 

 Tájékoztatás az érintetti jogokról  

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő wannabee.huweboldalának láblécében található
Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-21. cikkében talál. 

Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit?  

Postai úton: SZÁZDIVAT Kft. Kft., 2117 Isaszeg, Csengeri utca 2/B. E-mailen: info@wannabee.hu Telefonon: +36 28 780 000  

Az érintett személyes adatok kategóriái:  

A Klubtagságban részt vevő személyeknek a regisztráció során megadott személyes adatai: név, e-mail-cím 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai: 

Törlési kötelezettség beálltáig, vagyérintett tiltakozásáig, legfeljebb azonban az utolsó aktivitást mutató cselekményt követő 18 hónap elteltével. 

Panasztételi lehetőség:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Tel.: +36 (1) 391-1400 E-mail-cím:ugyfelszolgalat@naih.hu  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. 

 

Isaszeg, 2022.augusztus 01. 

SZÁZDIVAT Kft.